předchozí
Autor mluví sám se sebou

Vysvětlivky

DODATKY - RŮZNÉ
celkem kapitola: 27. ze 28
následující
Dokumenty

Válka s Mloky

Autor: Karel Čapek

kopra - sušená bílá hmota kokosových ořechů, surovina k výrobě oleje a jedlých tuků;

dubbeltje - drobná holandská mince;

kampong - ves s tržištěm;

toddy - palmové víno;

gutaperča - hmota podobná kaučuku, získávaná z mléčné šťávy některých indomalajských stromů;

furlong - délková míra (201 m);

Bedřich Golombek a Eduard Valenta, redaktoři Lidových novin, zpracovali ve čtyřech knihách vyprávění Jana Welzla, českého polárního lovce a zlatokopa; pod názvem Eskymo Welzl upravil Welzlovy vzpomínky již Rudolf Těsnohlídek;

Very glad - Těší mě

Damned Clipperton Island... - Zatracený ostrov Clipperton. Hromada zatracených ostrovů;

Your health - Na zdraví;

V pounds of sterlirng? - V librách sterlingů?; See?- Vidíte?;

lots of money - hromadu peněz;

he is as good as his word - co řekne, to platí; ship owner - majitel lodi;

my lad - hochu;

do my country - do mé vlasti; newspapers - noviny;

I know - vím, znám;

A good friend of mine - můj Dobrý přítel;

pozamentérie - prýmky, ozdoby z prýmků;

Very glad to meet you... - Velice mě těší, kapitáne, že vás poznávám. Prosím, pojďte dál;

do you remember?- pamatujete se?

That's so - Tak je to;

Captain of Long Distances - kapitán dalekých plaveb;

Yah, sir... - Ano, pane. Námořní kapitán. Východní Indie a pacifické trati, pane;

A gallon - galon (4,54 l);

Sindibád - postava kupce a plavce z arabské sbírky pohádkových příběhů Tisíc a jedna noc;

bezoár - útvar podobný kamenu, vytvářející se v zažívacím traktu některých savců a považovaný kdysi za kouzelnický prostředek;

secret, worth of millions - tajemství, které má miliónovou cenu; A damned lie, sir - Prachsprostá lež, pane;

equator - rovník, zde míněna rovníková oblast Tichého oceánu;

mollusc - měkkýš;

cliffs- útesy:

Buitenzorg - nyní Bogor, město na Jávě, má proslulou botanickou zahradu;

pearl-shells - perlorodky;

marvel - zázrak;

shark-killer - zabíječ žraloků;

tramp-loď- nákladní parník nevázaný na určitou trať; fella - kamaráde, brachu;

Waterstaat - ústřední úřad pro vodní stavby a spoje;

jelly-fish - medúza;

be a man - vzmuž se;

harpoons a knives - harpuny a nože;

hullo - haló;

goods - zboží;

vessels a boats a tank-steamers - lodi a čluny a cisternové parníky; awning-decks - kryté paluby;

quarter-decks - luxusní části horní paluby na zádi lodi;

Sea-gull, Empress of India - Racek, Indická císařovna (názvy lodí);

na over- i lowerdecku - na horní i dolní palubě;

Bandžermasin - Bandjarmasin, město na Borneu;

mate - hlavní lodní důstojník;

Kokopo - přístav na ostrově Nová Británie v Bismarckově souostroví v Tichém oceáně;

hatch - průvlak;

Sailor-hospital - nemocnice pro námořníky;

Baseball - zde označení náruživého hráče americké míčové hry; Palm Beach - Palmové pobřeží, přepychové lázně na Floridě;

dad - tati;

Trader Horn - americký film natočený v Africe na základě příběhů lovce a obchodníka Horna; líčil mimo jiné osudy plavé dívky uprostřed černošského kmene a její záchranu;

dressing-gown - župan;

nereidky - mořské víly;

Andrias Scheuchzeri - vymřelý velemlok, dlouhý 1,5 m. Jeho zkamenělou kostru nalezl v usazeninách mladších třetihor u Öhningenu v Bádensku curyšský lékař J. J. Scheuchzer (1672-1733), který jej však považoval za zbytky hříšného člověka zahynuvšího při biblické potopě světa. Francouzský lékař, zoolog, paleontolog a zakladatel srovnával anatomie Georg·es Cuvier (1769-1832) dokázal, že tvor, jehož otisk nalezl Scheuchzer, nebyl člověkem, nýbrž obojživelníkem;

osteologický - týkající se nauky o kostech;

yam - jedlá hlíza smldince, subtropické bramborovité rostliny; recentní - nový. čerstvý;

elberfeldští koně - ze stáje průmyslníka K. Kralle, který je prý naučil některým početním úkonům tak, že číselné výsledky odklepávali údery kopyt; případ byl v letech před první světovou válkou podnětem k úvahám i k pracím o možnostech duševní činnosti zvířat;

King George... - Král Jiří. Ať je mu Bůh milostiv; Mae West - amer. filmová herečka;

mutační děj in actu - průběh proměn dědičných znaků;

Lemurie - domnělý díl světa, který se prý podle překonané teorie prostíral v oblasti nynějšího Indického oceánu a v neznámé geologické době klesl pod mořskou hladinu;

horizntálně i vertikálně členěné podnikání - horizontálně se sdružují kapitalistické podniky určitého oboru, aby si navzájem nekonkurovaly a aby dosáhly monopolních zisků dohodami o cenách (kartely). Vertikálně se sdružují podniky různých odvětví organicky souvisejících, aby si zajistily celý výrobní proces od základní suroviny až ke konečnému složitému výrobku (kombináty a trusty);

divertissement - rozptýlení, zábava; juvenilní epika - příslušející mladému věku;

animal faber - dělný živočich;

L'evoluzione degli anfibii... - Vývoj obojživelníků za fašismu; Les Urodéles... - Mloci a Společnost národů;

Guayaquil - přistav a největší město Ecuadoru; Torresova úžina --- mezi Novou Guineou a Austrálií;

Havas - někdejší zpravodajská agentura, nejstarší na světě; tradeunie - ústředí odborových organizaci;

Right?- Platí?;

Hárún ar Rašíd (766-809), bagdádský kalif, podporovatel věd, umění, výroby a obchodu;

Triton-Races - tritónské dostihy;

Sargasové moře - část Atlantského oceánu s teplou vodou a s velkým množstvím chaluh (Sargassum) plujících po hladině, podle nichž je pojmenována;

Zeeland - nizozemská provincie zabírající téměř všechny ostrovy v ústí Rýna a Šeldy; postupným vysoušením a zavážením slepých a mělkých ramen i zálivů se zvolna získává nová půda;

Guadeloupe - největší ostrov v Malých Antilách;

La Désirade - ostrov sopečného původu nedaleko Guadeloupu;

Ces Zoos-lá - Tamta zvířata;

reakční oblouk - cesta nervového vzruchu od smyslových orgánů do mozku a z něho k jiným tělesným orgánům;

C'est un type - Je to divný člověk; okcipiální - týlní;

Jardin des Plantes - botanická a zoologická zahrada v Paříži; Bericht... - Zpráva o tělesných schopnostech Mloků;

elektrokauter - jehla nebo nůž žhavený elektrickým proudem, používaný v chirurgii;

truly yours - váš oddaný;

Johny Weissmüller - amer. plavec, světový rekordman, později též filmový herec;

Mme Louise Zimmermann ... - Život, myšlenky a dílo Luizy Zimmermannové;

mes petits Chinois - moji číňánkové;

Francois Coppeé (1842-1908), za svého života oblíbený franc. básník, autor prostých, lidově laděných písní;

Kapetovci - franc. dynastie vládnoucí v letech 987-1848, pokud byla Francie královstvím;

Pidgin English - číňany zkomolená angličtina, rozšířená na pobřeží Dalekého východu a ve všech mezinárodních přístavech;

Basic English - angličtina o 850 slovech jako pomocný mezinárodní jazyk; byla utvořena r. 1929;

Salamandrae, gens maritima - Mloci, rode mořský; eruditam linguam Latinam - ušlechtilý jazyk latinský; orbis terrarum - svět;

gens Tritonum - rode tritónů;

bimetalismus - měnová soustava, jejímž základem jsou dva drahé kovy (zlato a stříbro);

Boleslav Jablonský - obrozenský básník milostné, vlastenecké a mravoučné lyriky;

Durban - přístav v Jihoafrické republice;

ipso facto - právě tím;

Mirabilia Dei opera - Podivuhodná díla boží;

Armstrong, Krupp - anglický a německý hutnický a strojírenský trust, každý označený jménem svého zakladatele;

Molche, wirft Juden heraus! - Mloci, vyhoďte židy!

Hé, vous,... qu'est-ce que vous cherchez ici? - Hej, vy - co tu hledáte?; cher docteur - milý doktore;

Voilá, Monsieur- Tam, pane;

Monsieur le Maire et Député - Pan starosta a poslanec;

ženevské organizace - kromě Společnosti národů byla Ženeva také sídlem Mezinárodního úřadu práce a Mezinárodního červeného kříže; Pauvre petit,... - Chudáček, je tak ošklivý!

neritický pelagiál - příbřežní oblast volné, nezarostlé vody;

ne pěnorodá Afrodita, ale Pallas Anadyomené - jde o situační záměnu podání ze starořeckého bájesloví, podle kterého Afrodité, bohyně krásy a lásky, byla zrozena z mořské pěny, kdežto Pallas, bohyně moudrostí a umění, se zrodila z čela Diova;

Lac Léman - Ženevské jezero;

Katwijk aan Zee - nizozemské mořské lázně;

haagský smírčí soud - tj. Stálý mezinárodní rozhodčí soud v Haagu, příslušný pro všechny případy arbitráže;

Kokosové ostrovy - též Keelingovy ostrovy podle kapitána, který je objevil r. 1609, drobné korálové souostroví jz. od Sumatry;

hotchkiss - kulomet nazvaný podle svého amer. konstruktéra;

gentlemen's agreement - čestná dohoda;

Keeling-killing - zabíjení na Keelingových ostrovech;

senegalští střelci - vojáci z někdejší franc. kolonie Senegalu v záp. Africe;

destroyer - torpédoborec;

der Nordmolch, der Edelmolch - Mlok severní, Mlok ušlechtilý;

Francis Drake - jméno historické postavy (1545-1596), mořeplavce, piráta, později viceadmirála, který zahájil pronikáni Angličanů do Oceánie a vytvořil základ k pozdější anglické námořní převaze;

kotáž - rodinný domek;

Rügenwalde - pobřežní město v Pomořanech;

Solche Erfolche erreichen nur deutsche Molche - Takových úspěchů dosahují jen němečtí mloci;

Untergang der Menschheit - Zánik lidstva;

sufizantní - samolibý, domýšlivý;

pohoří Appalachianské - Appalačské hory na východě USA;

wady - wádí, vyschlá koryta řek, která se jen v určitých ročních obdobích naplňují vodou;

Chief Salamander speaking - Mluví vůdce Mloků;

Stop all broadcasting....- Zastavte veškeré vysílání, lidé! Zastavte své vysílání!;

Ready? - Připraven?; Attention! -. pozor!; Now - Teď!

Good evening, you people - Dobrý večer, lidé; Mizen Head - irské přístavní město;

Chief Salamander is going to speak - Teď promluví vůdce Mloků;

fort -- pevnůstka, tvrz;

Vaduz -- hlavní město Lichtenštejnska;

John Bull -- označení pro typického Angličana, anglický národ;

Wisbech Abbey - opatství ve Wisbeku;

Paňdžáb -- historické území na severozápadě Přední Indie, protékané pěti řekami (Paňdžáb - "Pětiřečí") patřícími do povodí Indu;

dossier - svazek listin;

Föng-tien - historický název Šen-jangu (dříve Mukden), hlavního města provincie Liso-ning v sv. Číně; autor ho užil pro označení provincie, která se tak nikdy nejmenovala.

předchozí
Autor mluví sám se sebou
Vysvětlivky
Válka s Mloky - Obsah
následující
Dokumenty

Stará literatura - úvod Autoři děl Podrobný výpis děl Karel Čapek

bottom Historické povídky | Pohádky pro děti i dospělé | Kraniosakrální terapie Brno | Fotografie přírody, chráněná území bottom
Poslední aktualizace: 6.XII.2011   © 2009 - 2022 stará literatura Václav Černý | © se nevztahuje na obsah děl!