předchozí
Z kraje - Kniha veršů lyrických a smíšených

Ohlasy italských národních písní

Kniha veršů lyrických a smíšených
celkem kapitola: 37. ze 55
následující
Také růže smrť - Kniha veršů lyrických a smíšených

Kniha veršů

Autor: Jan Neruda

Koho miluju? Aj jmeno toho
dosti čitelně mám v srdci psáno!
Hlásilo se čtenářů už mnoho,
nikomu však přečíst není dáno;
až však přijde ten můj drahý taky,
však já zbystřím pak už jeho zraky!

- - -
Vy nechcete, bych za ním chodila?
Jen kdyby nebyl krásný, ach tak krásný,
jen kdyby nebyl jako perla v zlatě,
jen kdyby nebyl jako slunce jasný,
jen kdyby neměl překrásnou zahrádku
v svých mladých prsou plně rozvitou,
a kdyby nedával mně každodenně
z ní krásnou kytku z růží uvitou!

- - -
Divíš se těm perlám v šátku mém?
Ano - na paní jsem hrát si chtěla,
bych i perly měla do šátku,
setřela jsem si je s tvého čela.

- - -
Říkali, žes srdcí zlodějem!
A když se mne soudce na to ptal,
řekla jsem, žes ovšem srdce vzal,
že jsi mně však krasší za ně dal.
Říkali, žes nocí zlodějem!
A když tázala se světská moc,
řekla jsem, že jsi mně v jasný den
proměnil vždy každou vzatou noc.

- - -
Jaktě živa jsem to neviděla,
jak ten krásný mladík mluvit umí,
každé slovo jest jak perla skvělá,
celá řeč jak mocné proudy šumí!
Jak ten krásný mladík mluvit umí,
jak živa jsem věru neviděla -
vymluvil mně moje srdce z těla
a já o tom ani nevěděla.

- - -
Dost dlouho jsem ten klíček nosila,
jenž moje srdce odevříti měl,
a dlouho, dlouho jsem tě prosila,
zdaž bys ten klíček k srdci převzít chtěl, -
teď vyslyšeľs a skončena jsou muka,
vždyť má jej nejmužnější v světě ruka!

- - -
Aj, každý člověk má prý srdce troje,
jež spoutána jsou v zlaté sponky tuhé, -
svým rodičům jsi dal to nejsvrchnější,
a bratrům, sestrám dal jsi srdce druhé,
a pro mne nechaťs srdce nejvnitřnější -
však za to už jsem celá, celá tvoje!

- - -
Co otce svého chci tě poslouchat,
co na bratra se vzdycky spolehat,
co matce se ti nikdy nerouhat,
co se sestrou si k písni zaskákat,
co s přítelkyní s tebou zaplakat
a co své blaho chci tě milovat!

- - -
Nevím, zdaž mne políbením zbudil -
vím však, že jsem při svém nejprvnějším hnutí
v jeho měkkých loktech spočívala
a že na spaní už ani vzpomenutí!

- - -
Dej mně své srdce, drahý, prosím - prosím,
ať na svém srdci po věky je nosím;
ať na srdci je nosím po vše věky,
jak skvostný klenot, jako drahé léky;
jak skvostný klenot, ze všech nejkrásnější,
svou krásou nad královské úžasnější;
jak drahé léky ze všech nejmocnější,
jež každou bolest mžikem ukonejší:
a umru-li, nuž vezmu srdce s sebou,
bych mrtvým též se mohla chlubit tebou!

Žlutá voda, žluté nebe,
vždyť scirocco krajem vlaje -
palný vítr, palnější však
ve prsou mých nyní plaje!
Srdce bolem utrhlo se,
jako lístek se teď třese -
a scirocco za moře je,
za vzdáleným milým nese.

- - -
Zdaž jsi slz mých nezatnšil,
nezastesknul, když si v dálce
s vánkem mladá tvář tvá hrála,
s vánkem, jenž mé slzy sušil,
v něž jsem srdce vyplakala?

Moje láska, vdova mladá,
ruce svoje k prsoum skládá,
pláče nad sirotky svými,
nad truchlými dětmi tvými:
nad lesem, jenž nyní vzdychá -
kde jsme spolu šeptávali,
nad loukou, jež nyní tichá -
kde jsme bujně zpívávali,
nad domkem, jenž opuštěný
a v němž němé nyní stěny,
a v němž okno - vdoví oko,
jímž jsme se kdys vdívávali
v modré nebe přehluboko.

- - -
Umru touhou, není pochybnosti,
kdož by žíti mohl bez tebe -
dej mně smrt, o milosrdné nebe,
třeba prožila jen krátkou dobu!
V prsou svých mne milý pak uhostí,
v prsou svých - v překrásném, teplém hrobu.

- - -
Připoutány jsou mé ruce .
k prsoum mým a k jejich muce -
k divné muce, zdaž tě jiné
milé nepoutají ruce!

- - -
Na krajinu padla první letos mlha -
první slza letos moje oko zvlhla.
Ach kéž nepřijde hned
zima po té mlze -
kéž se neutopí
láska v první slze!


předchozí
Z kraje - Kniha veršů lyrických a smíšených
Ohlasy italských národních písní
Kniha veršů
následující
Také růže smrť - Kniha veršů lyrických a smíšených

Stará literatura - úvod Autoři děl Podrobný výpis děl Jan Neruda ball

bottom Historické povídky | Pohádky pro děti i dospělé | Kraniosakrální terapie Brno | Fotografie přírody, chráněná území bottom
Poslední aktualizace: 9.XII.2011   © 2009 - 2022 stará literatura Václav Černý | © se nevztahuje na obsah děl!